Definicje
Sprzedawca - oznacza firmę DobraStylówa.com.pl z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Bp. I. Świrskiego 25, 08-110 Siedlce, NIP 542-272-14-34
Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającej w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, oraz potwierdzona przez Sprzedawcę, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych na Stronie Internetowej.
Konto Klienta - indywidualne konto na Stronie internetowej prowadzone dla zarejestrowanego Klienta.
Strona internetowa sklepu - strona prowadzona pod adresem:
http://dobrastylowa.com.pl/Postanowienia ogólne


Dla uzyskania Konta Klienta wymagana jest Rejestracja i aktywacja konta
Sprzedawca umieszcza na Stronie Internetowej Towary udostępnione do sprzedaży. Sprzedaż możliwa jest dla każdego zarejestrowanego i zweryfikowanego Klienta posiadającego Konto Klienta. Sprzedawca nie wymaga minimalnej kwoty zakupów. Klient może zamawiać pojedyncze produkty dostępne w ofercie Sprzedawcy.
Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej dodając produkty do koszyka. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
Po skompletowaniu, spakowaniu i wysłaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi informację o wysłaniu zamówienia. Informacja o wysłaniu zamówienia do Klienta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i stanowi moment zawarcia Umowy sprzedaży.
Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem e-maila lub telefonu.


Realizacja i wysyłka zamówień
Zamówienia mogą być składane przez 24 h/ 7 dni w tygodniu.
Towar dostępny w magazynie jest wysyłany przez Sprzedawcę zgodnie z terminem wskazanym przy składaniu zamówienia. Koszty wysyłki towaru pokrywa Kupujący.
W sytuacji braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub części Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w terminie 24 h od zaksięgowania wpłaty na adres e-mail podany w Koncie Klienta. W takim wypadku nastąpi zwrot całości lub części wpłaconych przez Klienta środków metodą, jaką zostały one wpłacone.
W przypadku, gdy zamawiane produkty nie zmieszczą się w jednej przesyłce, Sprzedawca jest zmuszony do zapakowania ich w dwie oddzielne i naliczenia drugiego kosztu wysyłki. Podane koszty będą ujęte na fakturze zakupu, a jeśli paczka jest za pobraniem to zwiększona zostanie kwota pobrania. Sprzedawca zapewnia, że zawsze stara się, aby duże zamówienia były wysyłane jedną przesyłką. Sprzedawca dokłada również wszelkich starań, aby wysyłane paczki były również starannie zabezpieczone w specjalnie utwardzonych kartonach.
Faktury sprzedaży wysyłane są elektronicznie na adres e-mail podany przy rejestracji.
Odstąpienie od umowy
Zgodnie z ustawą o sprzedaży internetowej osoby prywatne oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo zwrotu towaru w przeciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania zamówienia. Koszt odesłania zwracanego produktu ponosi kupujący. Zwracany towar należy wysłać w odpowiednio przygotowanym zabezpieczeniu, co uchroni przed wszelkimi uszkodzeniami, pęknięciami i stłuczeniami. Nieprawidłowo zabezpieczony towar prowadzi w konsekwencji do obniżenia jego wartości.
Czas na zwrot należności od momentu otrzymania przez nas przesyłki to 14 dni.
Usługi elektroniczne
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę prowadzenia Konta Klienta.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy następujących treści:
powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Sprzedawcy.
Niezależnie od powyższego Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.